3.5.13

.........................
മലയുടെ മുകളിൽ
വെറുതെ കല്ലുരുട്ടി കയറ്റിയ
ഭ്രാന്തനല്ല ഞാൻ .
നിന്നെ കൊല്ലാൻ,
കൊല്ലാൻ തന്നെയാണ് കല്ലുരുട്ടിയത്.
ഒരിക്കലല്ല
പലവട്ടം
ആയുസ്സിന്റെ ബലം
ഉരുട്ടിയ കല്ലുകൾ പാഴായി
ഞാൻ ഭ്രാന്തനുമായി .

No comments:

Post a Comment