3.5.13

പെണ്ണ് പറയേണ്ടാത്തത്‌
--------------------------------------
ചിലതൊന്നും പെണ്ണ് പറയരുത് .
സ്നേഹം ഉറക്കെയും
പ്രേമം ഇച്ചിരി പതുക്കെയും
കാമം ചുണ്ടനക്കാതെയും മൊഴിയണം.
മുടി മൂക്ക് മുതുക് പറയാം
മുലകളെ കുറിച്ച് പറയരുത് .
തലവേദന നടുവേദന കൈവേദന ആവാം
ആർത്തവ വേദനയെക്കുറിച്ച് അരുത്.
മനസുഖം ദേഹസുഖം ഗൃഹസുഖം പറഞ്ഞേ തീരൂ
രതി സുഖം !
ശ് ശ് ശ് ...എന്തൊരു പെണ്ണ്
അരുതേ അരുത് !

No comments:

Post a Comment