3.5.13

ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ച്
അത്തി മര ചുവട്ടിൽ
വാ പൊളിച്ചു നിന്നപ്പോ
കൃഷ്ണനെന്നു വിളിച്ചത് നിങ്ങളാണ്.

കാലിൽ ചുറ്റിയ പാമ്പിനെ തല്ലികൊന്നെറിഞ്ഞപ്പൊ
കാളീയ മർദ്ധനമെന്നും വിളിച്ചു
ആ ചാവാലി പാമ്പിനി പേര് ആരാണിട്ടത്‌?

ചേല കട്ടെന്നത് നേര്
എന്റെ കൌമാര തിളപ്പു.

വെണ്ണ കട്ടതും നേര്
വിശപ്പടക്കാൻ .

കാലിമേച്ചതും നേരു
അന്നമുണ്ടാക്കാൻ.

നെറ്റിയിലെ മയിൽ‌പീലി,
കാലി ചെറുക്കന്മാരുടെ വികൃതി,
ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ.

പൂതന-
അത് ഞാൻ പറയില്ല
പരമ രഹസ്യമാണ്
എന്തായാലും അത് നിങ്ങൾ കരുതുംപോലെ അല്ല.

രാധ
കരിങ്കള്ളി
അവളാണ് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത്
ആയിരത്തെട്ടു പെണ്ണുങ്ങളുടെ അവിഹിത കഥ!
കറുമ്പിയെ ഞാൻ
തള്ളി പറഞ്ഞതിന്റെ കെറുവ്.

രാസലീല
ആടിയത് തന്നെ
സത്യം സത്യമായി പറയണമല്ലോ.

കംസ വധം
കൂലിതല്ലിനു ഇത്രയും മറ്റോ?
ചോദിച്ചത് തന്നു. പോയി.
കൊന്നു.
ഞാൻ കൃഷ്ണൻ,
ശ്രീ ഇല്ലാത്ത വെറും കൃഷ്ണൻ.!

No comments:

Post a Comment